REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on TR Electronic Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaselosta. Laadittu 20.2.2020.

  • Rekisterinpitäjä

TR Electronic Oy, Y-tunnus 2907858-1, osoite: Viklotie 4-6, 01450 Vantaa, puh: +358 45 6365112, www.trelectronic.fi

  • Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Rainer Huttunen, [email protected], puh. +358 45 6365112

  • Rekisterin nimi

TR Electronic Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  • Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito sekä tiedottaminen markkinointi- ja koulutustarkoituksissa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  • Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema organisaatiossa, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut mahdolliset asiakassuhteeseen sekä tilattuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään asiakassuhteen voimassaoloajan.

  • Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median, sopimusten, asiakastapaamisten ja muiden tilanteiden kautta, joissa asiakas luovuttaa tietojaan yritykselle.

  • Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

  • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti sekä siihen liittyvien laitteistojen tietoturvasta ja käyttöoikeuksista huolehditaan asiaan kuuluvalla tavalla. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ainoastaan niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

  • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, tulee hänen lähettää pyyntö kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden (1kk) kuluessa).

  • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden (1kk) kuluessa).